Program

4 października

9.00 Msza Święta dziękczynna za dzieło ks. Konarskiego w Katedrze Polowej (dawnym kościele pijarskim) pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego
Przejście do budynku Akademii Teatralnej. Rejestracja uczestników. Przerwa kawowa.

10.45  Uroczyste otwarcie konferencji

Wystąpienia okolicznościowe

11.15–11.35  Aleksander Nalaskowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Oświecenie w perspektywie wielokrotnej

Fragmenty pism Stanisława Konarskiego w wykonaniu studentów Akademii Teatralnej

11.40–12.00  Ewa Kula, Adam Massalski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ‒ Krąg rodzinny Hieronima Konarskiego (1700-1773), imię zakonne Stanisław

Fragmenty pism Stanisława Konarskiego w wykonaniu studentów Akademii Teatralnej

12.05–12.25  Marcin Cieński (Uniwersytet Wrocławski) O uszczęśliwieniu własnej ojczyzny Stanisława Konarskiego: między tradycją a modernizacją

Fragmenty pism Stanisława Konarskiego w wykonaniu studentów Akademii Teatralnej

12.30–12.50  Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański)  Pijarzy wobec edukacji elit

13.00–14.00  Obiad

14.00–14.20  Miroslav Novotny (Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích)  The importance of Piarists in the development of education in the Budweis Bishopric in the second half of the 18th and the first half of the l9th century

14.20–14.40 Tura Pedmonte (Prowincja Katalońska Zakonu Pijarów) Wpływ filozofii oświecenia na pijarów w Hiszpanii

14.40–15.00  Wiesław Pawlak (Katolicki Uniwersytet Lubelski św. Jana Pawła II)  Stanisław Konarski jako kaznodzieja i teoretyk (lub reformator?) kaznodziejstwa

15.00–15.20  Jacek Wójcicki (Instytut Badań Literackich PAN)  Epaminondy (sceniczne) życie po życiu

15.20–15.40  Ryszard Mączyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)  Collegium Nobilium Varsaviae - nowoczesna siedziba pijarskiej uczelni

15.40-16.00  Jarosław Gajewski (Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie)  Uwagi do wystawienia Epaminondasa

16.00-17.00 Przerwa na kawę i możliwość zwiedzania pozostałości Collegium Nobilium  oprowadza: Ryszard Mączyński

17.00  Spektakl Teatru Klasyki Polskiej  S. Konarski, Epaminondas

19.00  Kolacja

5 października

Sekcja I ‒ Sala im. Adama Mickiewicza Pałacu Staszica

9.00-9.15 Tomasz Chachulski (Instytut Badań Literackich PAN)  Pismo św. i Pijarzy. O motywach biblijnych w poezji pijarskiej XVIII wieku 

9.15-9.30   Michał Bajer (Uniwersytet Szczeciński), Patryk Kencki (Instytut Sztuki PAN)  Twórczość dramatyczna Stanisława Konarskiego na tle repertuaru teatralnego Collegium Nobilium. Stan i perspektywy badań

9.30-9.45  Katarzyna Kossowska (Instytut Badań Literackich PAN)   Wątki religijne w utworach dramatycznych odnowionego teatru Collegium Nobilium na przykładzie tragedii Otto i Epaminondas Stanisława Konarskiego

9.45-10.00  Paweł Zając OMI (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)  Rzymskie spojrzenia na Stanisława Konarskiego po 1764 r.

10.00-10.15  Ryszard Mączyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)  Jak Stanisław Konarski o względy możnych zabiegał, czyli trzy listy do generała Eustachego Potockiego

10.15-10.30 — Dyskusja

10.30-11.00  Przerwa kawowa w Sali im. Stanisława Staszica

11.00–11.15  Bożena Mazurkowa (Uniwersytet Śląski) – Literacka rama wydawnicza i odsłony portretu Konstancji ze Słuszków Denhoffowej w kunsztownym druku funeralnym

11.15–11:30  Roman Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński) ‒ O twórczości poetyckiej Urbana Szostowicza

11:30–11.45 — Regina Jakubenas (Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego) Polskojęzyczna poezja pijarów wileńskich w II połowie XVIII wieku. Autorzy i adresaci

11.45–12.00  Magdalena Ślusarska (Instytut Badań Literackich PAN) ‒ Kaznodziejstwo pijarów prowincji litewskiej. Wkład do kultury religijnej i politycznej XVIII wieku

12.00–12.15  Asta Vaškelienė (Instytut Literatury Litewskiej i Folkloru) – Poetyka i retoryka w litewskim szkolnictwie pijarskim XVIII wieku

12:15 –12:30 — Konstanty Pilawa (Akademia Ignatianum w Krakowie) – Filozofia polityki oświeconego sarmatyzmu  

12.30–12.45 – Dyskusja

13:00–14.15  Obiad w Sali im. Stanisława Staszica

14.15–14.30  Jarosław Michalski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie) Takt pedagogiczny w myśli Stanisława Konarskiego

14.30–14.45 Krzysztof Koehler (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)  Staropolska myśl polityczna w refleksji Stanisława Konarskiego. Kilka uwag

14.45–15.00 — Edyta Wolter (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)  Wychowanie do postaw obywatelskich w koncepcji Stanisława Konarskiego (jako antecedencja kształtowania postaw w kulturze ponowoczesnej  

15.00–15.15 — Martyna Deszczyńska (Biblioteka Narodowa)  Autorzy z kręgu pijarskiego wobec zjawiska kontroświecenia na przełomie XVIII i XIX w.

15.15–15.30  Katarzyna Semrau, Artur Bracki (Uniwersytet Gdański) ‒ Rola teatru pijarskiego w systemie oświaty Rzeczypospolitej Obojga Narodów – wybrane aspekty

15.30-15.45  Dyskusja

Sekcja II ‒ Sala Lustrzana Pałacu Staszica

9.00–9.15 Barbara Techmańska (Uniwersytet Wrocławski)  Stanisław Konarski jako patron szkół

9.15–9.30 Dorota Żołądź-Strzelczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) Nauczyciel uprzejmy, grzeczny, wykształcony, roztropny” w świetle źródeł pijarskich

9.30–9.45 Anna Włoch (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)  Ks. Wojciech Anzelm Szweykowski – pionier polskiej komparatystyki edukacyjnej i jego praca: Uwagi nad wyższymi szkołami polskimi w porównaniu do niemieckich (1818)

9.45–10.00 Janina Kamińska (Uniwersytet Warszawski) Pijarzy wśród profesorów Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego

10.00–10.15 Ewa Ziółek (Katolicki Uniwersytet Lubelski św. Jana Pawła II) Księża Pijarzy użyteczni bardzo krajowi…” Władze Księstwa Warszawskiego wobec Zgromadzenia Pijarów.

10.15‒10.30 Dyskusja

10.30‒11.00 Przerwa kawowa w Sali im. Stanisława Staszica

11.00–11.15  Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)  Kobiece inicjatywy edukacyjne w XVIII wieku

11.15–11.30  Domininkas Burba (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie) Sprawy pijarów w sądach grodzkich i ziemskich powiatu wileńskiego w XVIII wieku

11.30–11.45  Jacek Kulbaka (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie) Jakuba Falkowskiego zasługi na niwie kształcenia specjalnego

11.45–12.00  Tatsiana Zablotskaya (Biblioteka Narodowa w Mińsku) Ludwik Brennet założyciel apteki przy klasztorze pijarów w Szczuczynie

12.00–12.15  Ewa Baran-Barnaś (Uniwersytet Rzeszowski) Ks. Stanisław Konarski (1700-1773) nauczyciel w Collegium Ressoviense

12.15–12.30  Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich; Instytut Historii Litwy)  Odzyskać utracone: historiografia litewska o reformie ks. Stanisława Konarskiego i innych reformach oświatowych XVIII wieku 

12.30-12.45  Dyskusja

13.00–14.15 — Obiad w Sali im. Stanisława Staszica 

14.15–14.30  Agnieszka Szmerek (Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie) – Non totus recessit a nobis

14.30–14.45  Dariusz Szewczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Pijarzy na kartach polskich podręczników

14.45–15.00  Kamil Michaluk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Ks. Antoni Popławski jako ekonomista

15.00–15.15 Joanna Bugajska-Więcławska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)  Tezy o polityce międzynarodowej ks. Stanisława Konarskiego. Współczesne odniesienia

15.15–15.30  Mariusz Ausz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Stanisław Konarski o nauczycielach postulaty wciąż aktualne?

15.30-15.45  Dyskusja

Sekcja I i II ‒ Sala Lustrzana Pałacu Staszica

16.00-16.30 — Podsumowanie konferencji

17.00 Zebranie Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym