Drugi dzień konferencji

Drugi dzień konferencji

Podczas drugiego dnia konferencji uczestnicy pracowali w dwóch sekcjach: literackiej i historycznej. 

W I sekcja - literackiej swoje referaty przedstawili: 

 •  Tomasz Chachulski (Instytut Badań Literackich PAN)  Pismo św. i Pijarzy. O motywach biblijnych w poezji pijarskiej XVIII wieku 
 • Michał Bajer (Uniwersytet Szczeciński), Patryk Kencki (Instytut Sztuki PAN)  Twórczość dramatyczna Stanisława Konarskiego na tle repertuaru teatralnego Collegium Nobilium. Stan i perspektywy badań
 • Katarzyna Kossowska (Instytut Badań Literackich PAN)   Wątki religijne w utworach dramatycznych odnowionego teatru Collegium Nobilium na przykładzie tragedii Otto i Epaminondas Stanisława Konarskiego
 • Paweł Zając OMI (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)  Rzymskie spojrzenia na Stanisława Konarskiego po 1764 r.
 • Ryszard Mączyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)  Jak Stanisław Konarski o względy możnych zabiegał, czyli trzy listy do generała Eustachego Potockiego
 • Bożena Mazurkowa (Uniwersytet Śląski) – Literacka rama wydawnicza i odsłony portretu Konstancji ze Słuszków Denhoffowej w kunsztownym druku funeralnym
 • Roman Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński) ‒ O twórczości poetyckiej Urbana Szostowicza
 • Regina Jakubenas (Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego) Polskojęzyczna poezja pijarów wileńskich w II połowie XVIII wieku. Autorzy i adresaci
 • Magdalena Ślusarska (Instytut Badań Literackich PAN) ‒ Kaznodziejstwo pijarów prowincji litewskiej. Wkład do kultury religijnej i politycznej XVIII wieku
 • Asta Vaškelienė (Instytut Literatury Litewskiej i Folkloru) – Poetyka i retoryka w litewskim szkolnictwie pijarskim XVIII wieku
 • Konstanty Pilawa (Akademia Ignatianum w Krakowie) – Filozofia polityki oświeconego sarmatyzmu  
 • Jarosław Michalski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie)  Takt pedagogiczny w myśli Stanisława Konarskiego
 • Krzysztof Koehler (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)  Staropolska myśl polityczna w refleksji Stanisława Konarskiego. Kilka uwag
 • Edyta Wolter (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)  Wychowanie do postaw obywatelskich w koncepcji Stanisława Konarskiego (jako antecedencja kształtowania postaw w kulturze ponowoczesnej  
 • Martyna Deszczyńska (Biblioteka Narodowa)  Autorzy z kręgu pijarskiego wobec zjawiska kontroświecenia na przełomie XVIII i XIX w.
 • Katarzyna Semrau, Artur Bracki (Uniwersytet Gdański) ‒ Rola teatru pijarskiego w systemie oświaty Rzeczypospolitej Obojga Narodów – wybrane aspekty

Natomiast w II sekcji wystąpili: 

 • Barbara Techmańska (Uniwersytet Wrocławski)  Stanisław Konarski jako patron szkół
 • Dorota Żołądź-Strzelczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)  „Nauczyciel uprzejmy, grzeczny, wykształcony, roztropny” w świetle źródeł pijarskich
 • Anna Włoch (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)  Ks. Wojciech Anzelm Szweykowski – pionier polskiej komparatystyki edukacyjnej i jego praca: Uwagi nad wyższymi szkołami polskimi w porównaniu do niemieckich (1818)
 • Janina Kamińska (Uniwersytet Warszawski)  Pijarzy wśród profesorów Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego
 • Ewa Ziółek (Katolicki Uniwersytet Lubelski św. Jana Pawła II)  „Księża Pijarzy użyteczni bardzo krajowi…” Władze Księstwa Warszawskiego wobec Zgromadzenia Pijarów
 • Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)   Kobiece inicjatywy edukacyjne w XVIII wieku
 • Domininkas Burba (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie)  Sprawy pijarów w sądach grodzkich i ziemskich powiatu wileńskiego w XVIII wieku
 • Jacek Kulbaka (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie)  Jakuba Falkowskiego zasługi na niwie kształcenia specjalnego
 • Tatsiana Zablotskaya (Biblioteka Narodowa w Mińsku)  Ludwik Brennet  założyciel apteki przy klasztorze pijarów w Szczuczynie
 • Ewa Baran-Barnaś (Uniwersytet Rzeszowski)  Ks. Stanisław Konarski (1700-1773) nauczyciel w Collegium Ressoviense
 • Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich; Instytut Historii Litwy)  Odzyskać utracone: historiografia litewska o reformie ks. Stanisława Konarskiego i innych reformach oświatowych XVIII wieku 
 • Agnieszka Szmerek (Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie) – Non totus recessit a nobis
 • Dariusz Szewczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)  Pijarzy na kartach polskich podręczników
 • Kamil Michaluk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)  Ks. Antoni Popławski jako ekonomista
 • Joanna Bugajska-Więcławska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)  Tezy o polityce międzynarodowej ks. Stanisława Konarskiego. Współczesne odniesienia
 • Mariusz Ausz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)  Stanisław Konarski o nauczycielach  postulaty wciąż aktualne?

Fot. Joanna Czekaj